Side Orders

Plain Roti

$2.49

Garlic Roti

$3.49

Plain Paratha

$1.99

Methi Paratha

$2.49

Plain Rice

$3.95

Biryani Rice

$4.99

Peas Pulao

$4.99

Raita

$2.50